F.A.M.E.T. Fostering Adult Migrant Entrepreneurial Training and Qualification

Rezultaty

Główne rezultaty projektu:
Go to Krajowe studia przypadków: Potrzeby migrantów i uchodźców

Krajowe studia przypadków: Potrzeby migrantów i uchodźców

Pierwszy rezultat, ma na celu określenie aktualnego stanu wiedzy w zakresie potrzeb imigrantów i uchodźców.

Go to Certyfikowany Program Szkoleniowy: E-learning

Certyfikowany Program Szkoleniowy: E-learning

Program szkoleniowy ma na celu zaspokojenie potrzeb migrantów i uchodźców, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą lub rozpoczęli ją w ciągu ostatnich 3 lat. Program szkoleniowy, będzie spersonalizowany dla użytkownika na podstawie jego kompetencji, zainteresowań i braków edukacyjnych.

Go to The Career Kit

The Career Kit

skierowany do migrantów i uchodźców, którzy chcą założyć firmę lub tych, którzy już ją założyli w ciągu ostatnich 3 lat.

Go to Narzędzie online

Narzędzie online

Wirtualna platforma online z wysoce interaktywnymi funkcjami, które nie tylko obejmują wszystkie wyniki i rezultaty projektu, ale również pozwala użytkownikowi na interakcje i konsultację w dowolnym momencie.

O projekcie

Projekt koncentruje się na kształceniu dorosłych oraz uczeniu się przez całe życie, zwracając uwagę na bariery i utrudnienia związane z dyskryminacją w edukacji. Głównym celem projektu jest rozwijanie i wzmacnianie wiedzy, umiejętności, kompetencji i zdolności grup defaworyzowanych i marginalizowanych, takich jak migranci. Projekt FAMET skupia się na ocenie istniejących umiejętności i możliwości grup docelowych. Zapewnia spersonalizowaną ścieżkę szkoleniową, która jest oparta na indywidualnych potrzebach i „lukach” w nauce. Ponadto, ścieżki szkoleniowe oparte będą na preferencjach i ocenie osobistej. Ta innowacyjna metoda szkolenia opiera się na kształceniu na odległość, dając możliwość zaangażowania się poprzez uczenie modułowe lub w niepełnym wymiarze godzin. Parametr mentoringu został wprowadzony, aby zapewnić korzyści grupie docelowej.

Cele projektu FAMET:

  • stworzenie i podniesienie umiejętności i kompetencji dorosłych migrantów poprzez przeprowadzenie samooceny, a także poprzez spersonalizowaną ścieżkę kształcenia, opartą na potrzebach i celach danej osoby.
  • wzmocnienie kompetencji dorosłych migrantów poprzez dostarczenie im istotnych i aktualnych informacji na temat stanu wiedzy na poziomie krajowym,
  • motywowanie i wzmacnianie pozycji grupy docelowej i wszystkich zainteresowanych stron w zakresie przedsiębiorczości i zatrudnienia
  • opracowywanie szkoleń, które są dostosowane do potrzeb dorosłych migrantów, aby wspierać zwiększanie ich kompetencji i umiejętności
  • rozpowszechnianie wyników w celu dotarcia do jak największej liczby dorosłych migrantów w całej Unii Europejskiej
  • opracowanie trwałych i przyjaznych dla użytkownika narzędzi dla przyszłych pokoleń
  • Projekt ten został współfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

    Przejdź do paska narzędzi